آگهی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی سال ۹۶

گزارش مقدماتی سازه ای از زلزله با بزرگای ۶ دوقلعه شهرستان فریمان، خراسان رضوی ۱۳۹۶/۱/۱۶

اولین مانور زلزله و ایمنی در یکی از مدارس شهر کابل برگزار گردید