پایان پروژه عظیم عملیات برداشت داده‌های لرزه‌ای در زون مکران

گزارش زمین لرزه هشتم سپتامبر ۲۰۱۷ ساحل ایالت چیاپاس مکزیک Mw=8.1

دومین دوره آموزشی – تخصصی اصول طراحی لرزه‌ای ساختمان های بتن آرمه

با همکاری مشترک پژوهشگاه، مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه سیستان و بلوچستان مطالعات خطر زمین لرزه و سونامی در منطقه مکران آغازگردید