استفاده از ظرفیت پژوهشگاه برای توسعه فرهنگ ایمنی در کشورهای عضو اکو

برگزاری نشست تخصصی در زمینه سونامی و بحران ناشی از آن