بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری از پژوهشگاه