آگهی پذیرش دانشجوی دکتری طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۸-۹۷

بازدید معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از پژوهشگاه