برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی