گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۷، رویدر هرمزگان، تازه آباد کرمانشاه و سیرچ کرمان (ویرایش ۲)

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد چهارم :مدیریت بحران

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد سوم :سازه و شریان های حیاتی

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد دوم :پدیده های ژئوتکنیکی

گزارش زمین‌لرزه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه (ویرایش پنجم)/ جلد اول :جنبه های زلزله شناسی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌های ۳۱ تیرماه و ۱ مردادماه ۱۳۹۷، رویدر هرمزگان، تازه آباد کرمانشاه و سیرچ کرمان (ویرایش ۱)

برنامه زمان بندی مصاحبه آزمون دکتری و استعداد درخشان ۹۷ – ۹۸