گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ مسجد سلیمان با بزرگای محلی ۵/۸

برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری