آگهی پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان)دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سال ۹۸-۹۹

گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸ مسجد سلیمان با بزرگای محلی ۵/۸

برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری