مروری بر نواقص اجرایی موجود در ساختمان های ترمیم یا نوسازی شده پس از زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ و گزارش اثر زلزله ۴ آذر ۹۷ با بزرگای ۶/۴