مقاوم سازی قاب بتنی میانپر با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری (FRP)

مطالعه آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

مطالعه آزمایشگاهی وتحلیلی ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزهای دیوارهای آجری غیرمهندسی متداول در ایران

مطالعات آزمایشگاهی برای توسعه محنی ظرفیت در دیوارهای آجری کلافدار

مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده قطری

ارائه یک سیستم ترکیبی به منظور عملکرد دو سطحی در قاب های فولادی

بهبود روش های فولادگذاری در دیوارهای برشی بتنی بازشودارجهت افزایش جذب انرژی در آنها

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی بتن مسلح تحت اثر متغیرهای مقاومت و توزیع میلگردها