ایستگاه لرزه نگاری باند پهن علی آباد کتول راه اندازی شد