گزارش زمین لرزه های چندگانۀ خرداد تا تیر ۱۳۹۹ بیرم، استان فارس (ویرایش ۲)

گزارش زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ (mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۲)

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ با بزرگای۵/۲ در مقیاس امواج پیکری(mb)، شهرستان رامیان- استان گلستان (ویرایش۱)