گزارش مقدماتی زمین‌لرزه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰‌ شمال خاوری بندر گناوه استان بوشهر با بزرگای محلی ۶ ، (ویرایش۱)