جلسه هماهنگی و همکاری جهت حضور فیزیکی دانشجویان در دوران پسا کرونا

سرپرست پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله منصوب شد

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه‌ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰‌، جنوب خاوری بستک حوالی روستای کوخرد استان هرمزگان با بزرگی محلی ۶/۱ (ویرایش ۱)