مراسم رونمایی از راهنماهای ملی و سامانه نیازسنجی پس از رخداد سوانح طبیعی در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد

گزارش بازدید از زمین لغزش ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ بزرگراه شهید همت (شهر تهران)