جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری ژئوفیزیک- زلزله شناسی (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

خطیب نمازجمعه تهران: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله یکی از نهادهای علمی منطقه و مایه آبروی ایران است