نشست تخصصی یک روزه با حضور مدیران بحران و مسئولین اجرائی کشور در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد

ایجاد مرکز منطقه ای یونسکو در زمینه مدیریت ریسک و تاب آوری زلزله در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد