مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت ریسک و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا افتتاح شد

مراسم افتتاحیه مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی یونسکو در مدیریت ریسک و تابآوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا برگزار می شود