به میزبانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بیستمین نشست مجمع پژوهشگاه های ملی کشور برگزار شد