کارگاه تخصصی “آمادگی در برابر زلزله برای کودکان دارای نیازهای ویژه و معلولیت”، برگزار شد