گزارش مقدماتی زمین لرزه ۱۳۹۲/۰۲/۲۱، گوهران بشاگرد- استان هرمزگان