گزارش زمین لرزه ۱۳۸۶/۸/۲۸ جنوب خاوری گرمسار(بخش آرادان، شمال دشت کویر)