intensity-marand

نقشه های لرزش زمین، زمین لرزه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی، مرند- تسوج

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

نقشه لرزش زمین
intensity-marand
نقشه لرزش حداکثر شتاب زمین
pga-marand
نقشه اطلاع رسانی
tvmap-marand
نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.