انتصاب «معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی» و «معاون فنّاوری» پژوهشگاه

نظر به تصویب سند راهبردی و تأیید ساختار جدید سازمانی پژوهشگاه در هیئت امنا و همچنین با توجه به ایجاد «معاونت فنّاوری» در نمودار تشکیلاتی مصوب و تغییر “معاونت پژوهش و فنّاوری” به “معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی” با شرح وظایف جدید، آقایان دکتر محمد تاتار به سمت «معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی»  و دکتر محمد داودی به سمت «معاون فنّاوری» پژوهشگاه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه؛ مراسم معارفه به همراه تشریح ماموریت ها و اهداف دو معاونت جدید، با حضور معاونین،مدیریت ها و کارکنان این حوزه در روز یک شنبه، مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید.

.