آزمایش انجام شده بر روی کف قوی و دیوار عکس العمل

آزمایش اتصال تیر به ستون سازه پروژۀ فرانمای آیمکس (IMAX) متعلق به بخش خصوصی در تهران و در مقیاس یک به یک بر روی کف قوی و دیوار عکس العمل انجام شد . این اتصال از نوع صفحات کناری (side plate) پیچی بوده، از نظر ابعاد اولین در سطح کشور و یکی از بزرگترین در سطح جهانی است. ابعاد نمونه آزمایش شده حدود ۷ متر در ۱۱ متر است که شامل نصف تیرهای طرفین اتصال و نیمی از قسمت بالا و پایین ستون در محل اتصال مورد نظر میباشد. آزمایش مذکور تحت بارگذاری رفت و برگشتی (cyclic loading) انجام گرفت. نیروی جانبی تا سطح تقریبی ۲۴۲ تن و جابجایی در حدود ۴۰ سانتیمتر اعمال گردید. این اتصال تحت پروتکل بارگذاری اعمال شده عملکرد مناسبی داشته و در مناطق زلزله خیز استفاده از این اتصال در این ابعاد (در سازه های فولادی) مجاز ارزیابی گردید.

کارفرما شروع خاتمه
مجتمع عمرانی ایرانشهر آبان ۹۷ خرداد ۹۸