bam_rep_f

گزارش مقدماتی شناسایی زلزله ۵ دی ماه ۱۳۸۲ بم

زمین ‌لرزه روز جمعه ۵/۱۰/۸۲ بم در مختصات جغرافیایی°۵۸/۳ شرقی و° ۲۹ شمالی با بزرگای Mw=6/5 رخ داد و موجب کشته شدن بیش از ۴۱۰۰۰ نفر و مجروح گردیدن بیش از ۳۰۰۰۰ نفر گردید این  زمین‌لرزه در امتداد گسل شناخته شده بم و با عمق کانونی حدودkm 8 بوقوع پیوست. براساس شتابنگاشتهای تصحیح نشده ارائه شده توسط سازمانهای مختلف ذیربط، بیشینه شتابی مؤلفه افقی زلزله برابر با g0/8 بوده است. مؤلفه قائم بیشینه شتابی تقریباً برابر با شتاب ثقل داشته که مقداری قابل توجه می‌باشد. شدت این زمین‌لرزه در شهر بم ۹ در مقیاس EMS تخمین زده شد.
گزارش مقدماتی زیر حاصل بازدید سه روزه از ۸۲/۱۰/۶ لغایت ۸۲/۱۰/۸ گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به سرپرستی دکتر ساسان عشقی از مناطق زلزله زده بم می باشد.

bam_rep_f bam_rep_e