intensity

نقشه های لرزش زمین ، زمینلرزه نورآباد فارس(بزرگای ۵٫۲)

نقشه های لرزش (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه ‌ها با استفاده از داده‌ های لرزه ‌ای ایستگاه ها تعیین شده ‌اند و در صورت دسترسی به داده ‌های بیشتر بروزرسانی می شوند.

– نقشه شدت دستگاهی:

intensity

– نقشه حداکثر شتاب زمین:

pga

– نقشه حداکثر سرعت زمین:

pgv

– نقشه شدت برای خبررسانی:

tvmap2

نقشه ‌ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله نمی ‌باشد.