شماره پاییز ۹۱ پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله به شماره مسلسل ۵۷ منتشر شد.
شش مقاله “تعیین سطوح لغزش بحرانی در تحلیل پایداری شیروانیها با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات”، “برنامه ریزی برای تعمیرات سامانه های آبرسانی در شهرهای بزرگ پس از زلزله”، “بررسی سطح عملکرد سازه های فولادی با سقف تیرچه ای با در نظر گرفتن انعطاف پذیری در محدوده های خطی و غیرخطی”، “اثر مؤلفه قائم زلزله بر تغییرات ضریب اصطکاک در پی لغزشی”، “بررسی حداقل درز انقطاع در سازه های قاب خمشی فولادی متوسط به روش آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی”، “بررسی ضریب رفتار و رفتار لرزه ای قابهای ترکیبی فولادی بتنی به روش آنالیز پوش آور تطبیقی (APA )” محتوی این شماره از پژوهشنامه را که در ۶۰ صفحه منتشر شده تشکیل می دهند.
علاقمندان جهت مطالعه مقالات می توانند به این بخش مراجعه نمایند