مطالعه چشمه زمینلرزه ۶ فروردین ۱۳۸۵ فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها

مطالعه چشمه زمینلرزه ۶ فروردین ۱۳۸۵ فین در استان هرمزگان بر اساس تحلیل پسلرزه ها
مجری پروژه: فرزام یمینی فرد

چکیده

در ۲۵ مارس ۲۰۰۶ در ساعت ۷:۲۹ به وقت بین‌المللی (UTC) و ۱۰:۵۹ به وقت محلی، زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۷/۵MW= در ناحیه فین در جنوب شرق نوار چین‌خورده ساده زاگرس روی داد. متعاقب این زمین‌لرزه پس‌لرزه‌هایی در ساعتهای ۹:۵۵، ۱۰:۰۰، ۱۱:۰۲ و ۱۲:۱۳ با بزرگای گشتاوری ۵/۵، ۵، ۵ و ۹/۴ به وقت UTC رخ داد. هدف از این تحقیق، مطالعه پس‌لرزه‌های این زمین‌لرزه (ثبت شده توسط یک شبکه لرزه‌نگاری محلی نصب شده در منطقه) و بررسی ارتباط بین گسلش در عمق و چین‌خوردگی در سطح زمین، در ناحیه فین است.
ساختار سرعتی محاسبه شده برای منطقه مبیّن وجود دو ناپیوستگی در عمقهای ۱۲ و ۱۸ کیلومتر است و سرعت امواج تراکمی در لایه اول ۶۵/۵ کیلومتر بر ثانیه، لایه دوم ۹/۵ کیلومتر بر ثانیه و نیم‌فضا ۲۵/۶ کیلومتر بر ثانیه به دست آمد. فراوانی پس‌لرزه‌های انتخابی تعیین محل شده به روش اختلاف دوتایی با مدل محاسبه شده، بر حسب عمق، نشان‌دهنده این است که زمین‌لرزه‌ها در این ناحیه در محدوده عمقی بین ۵ تا ۲۶ کیلومتر رخ می‌دهند.
توزیع رومرکزی پس‌لرزه‌ها دارای روندی شرقی-غربی و تا حدودی حاکی از آن است که گسل مسبب زمین‌لرزه دارای امتداد شرقی-غربی است که سازگار با حل سازوکارهای کانونی گزارش شده در کاتالوگ CMT و نتایج حاصل از مدل کردن امواج پیکری است. مقطع عمقی در راستای شمال-جنوب نشان‌دهنده شیبی به سمت شمال برای صفحه گسل مسبب زمین-لرزه فین است. امتداد توزیع عمقی پس‌لرزه‌ها در سطح زمین با هیچ کدام از چین‌های شناخته شده در منطقه تلاقی ندارد و ارتباط مستقیمی بین گسلش در عمق و چین‌خوردگی در سطح زمین را نشان نمی‌دهد. پس‌لرزه‌ها از عمق پنج کیلومتر به پایین توزیع شده‌اند، که می‌تواند به دلیل وجود مارل‌های گورپی در بخش رسوبی بالایی باشد که مانع از رسیدن گسلش به سطح زمین شده‌اند.

واژههای کلیدی
زاگرس، پس‌لرزه، چین‌خوردگی، فین، لرزه‌زمین‌ساخت

Study of the March 25, 2006 Fin Earthquake (Mw, 5.9) in Hormozgan Province Based on Aftershock Analysis

Farzam Yaminifard

Abstract

In March 25th, 2006 at 7:29 (UTC)[10:59, local time], an earthquake with moment magnitude of MW=5.7 occurred in the Fin region in southeast of the Zagros Simple Fold. This earthquake has been sequenced by 4 moderate aftershocks at 9:55, 10:00, 11:02 and 12:13 UTC. The purpose of this thesis is studying the aftershocks of this earthquake, recorded by a local seismic network in the region, and finding the relation between faulting and folding in this region.

Calculated velocity model for Fin region showed two discontinuities in 12 and 13 kilometer depths. P wave velocity have been obtained 5.65 km/s, 5.9 km/s and 6.25 km/s for the first layer, second layer and half space, respectively. In the next step by using the obtained velocity model, we relocated the aftershocks using double difference method. Number of selected aftershocks that have been located by double difference method versus depth, indicates most earthquake depths in this region are limited in the range of 9 to 25 km.

The epicentral distribution of aftershocks showed an east-west trend which indicates that the causative fault is in the east-west direction. Both focal mechanism solution reported by CMT catalog and body wave modeling results were also in agreement with it. Cross section view in north-south direction showed a northward dip for the fault plane. There is no incidence between the strike of depth distribution of aftershocks on the surface and the known folds of the region. By using these results we conclude that there is no direct relationship between depth faulting and surface folding, aftershocks were distributed lower than 5km depth which indicates that the Cretaceous Gurpi marls would not let faulting reaches to the surface.

Keywords:

Zagros, Aftershocks, Fin, Folding, Seismotectonics