fig_gheshm1

گزارش زمین‌لرزه ۱۳۸۴/۹/۶ جزیره قشم (خلیج فارس)

گزارش زمین‌لرزه ۱۳۸۴/۹/۶ جزیره قشم (خلیج فارس)
آرش اسلامی، علیرضا اشعری

در ساعت ۵۲: ۱۳ (به وقت محلی) زمین‌لرزه ای به بزرگی ML=5/6 در مقیاس محلی ریشتر در ۴۶ کیلومتری باختر شهر قشم در خلیج فارس و ۶۰ کیلومتری جنوب باختری بندرعباس به وقوع پیوست (شکل ۱). بزرگی این زمین‌لرزه براساس مقیاس امواج پیکری mb=6 برآورد شده است. این رویداد لرزه ای در ۱۳ ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است (شکل ۲). موج رقمی این زمین‌لرزه در وب سایت پژوهشگاه قرار گرفته است. براساس لرزه نگاشتهای ثبت شده موقعیت مکانی این رویداد در مختصات ‌جغرافیایی ۲۶/۸۳ درجه عرض شمالی و ۵۵/۸۲ درجه طول شرقی قرار می گیرد. تا ۲ روز پس از وقوع زمین‌لرزه اصلی بیش از ۴۰۰ پسلرزه که ۴۸ مورد از آن به دقت تعیین محل شده است (شکل ۳) و تاکنون بیش از ۲۰۰۰ پسلرزه در این منطقه رخ داده است که در شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه ثبت شده است که ۸۹ مورد آن دارای بزرگای بیش از ۲/۵ می باشد (شکل ۴ و جدول ۱) بزرگترین پسلرزه آن دارای بزرگای mb=5/8 می باشد که در ساعت ۲۰ همان روز به وقوع پیوست. دراین زمین‌لرزه ۱۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده اند. زمین‌لرزه باعث تخریب ۱۲ روستا از جمله روستاهای تنبان، گوریان، گورزین، خالدین، دیرستان، کوشه، کاروان، توریان، تم سنتی، گریدان و زیرانگ شده است.

fig_gheshm1

شکل(۱): کانون زمین‌لرزه ۶ آذر ۱۳۸۴ جزیره قشم (خلیج فارس).

fig_gheshm2

شکل(۲):نگاشتهای ثبت شده از زمین‌لرزه جزیره قشم (خلیج فارس) شبکه ملی باند پهن پژوهشگاه.

جدول(۱): لیست پسلرزه‌های زمین‌لرزه جزیره قشم (خلیج فارس).

Date Time(UTC) Time(Local) Lat. Lon. Depth Mag. Region
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۰:۴۸:۱۳ ۱۴:۱۸:۱۳ ۲۷٫۳۴ ۵۶٫۳۳ ۱۸ ML ۳٫۵ North of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۰:۵۳:۱۱ ۱۴:۲۳:۱۱ ۲۶٫۷۷ ۵۵٫۸ ۱۰ ML ۴ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۰۱:۱۰ ۱۴:۳۱:۱۰ ۲۷٫۴۲ ۵۵٫۹ ۱۴ ML ۲٫۸ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۰۷:۲۹ ۱۴:۳۷:۲۹ ۲۶٫۸۵ ۵۵٫۷ ۱۴ ML ۳٫۴ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۱۳:۱۱ ۱۴:۴۳:۱۱ ۲۶٫۸۴ ۵۵٫۸۲ ۱۵ ML ۴٫۵ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۲۳:۰۲ ۱۴:۵۳:۰۲ ۲۶٫۸ ۵۵٫۸ ۱۴ ML ۲٫۷ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۴۰:۳۳ ۱۵:۱۰:۳۳ ۲۶٫۹۵ ۵۵٫۸۴ ۱۴ ML ۲٫۷ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۱:۴۶:۵۳ ۱۵:۱۶:۵۳ ۲۶٫۶۴ ۵۶٫۰۶ ۳۱ ML ۳٫۱ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۲:۰۵:۳۷ ۱۵:۳۵:۳۷ ۲۶٫۸۲ ۵۵٫۸۱ ۱۵ ML ۴٫۱ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۲:۱۹:۳۸ ۱۵:۴۹:۳۸ ۲۶٫۵۶ ۵۶٫۳۵ ۳۳ ML ۳٫۷ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۲:۴۵:۲۲ ۱۶:۱۵:۲۲ ۲۶٫۹۷ ۵۵٫۹۴ ۳۴ ML ۲٫۷ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۳:۰۵:۳۷ ۱۶:۳۵:۳۷ ۲۷٫۲۳ ۵۶٫۴۴ ۱۷ ML ۳٫۳ East of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۳:۴۰:۵۰ ۱۷:۱۰:۵۰ ۲۶٫۸۶ ۵۶٫۰۶ ۱۴ ML ۳٫۶ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۳:۴۹:۱۷ ۱۷:۱۹:۱۷ ۲۶٫۷۴ ۵۵٫۹۹ ۲۶ ML ۳٫۳ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۴:۴۲:۳۹ ۱۸:۱۲:۳۹ ۲۷٫۲۵ ۵۵٫۶۹ ۱۵ ML ۲٫۷ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۴:۵۰:۴۳ ۱۸:۲۰:۴۳ ۲۶٫۸ ۵۵٫۸۸ ۱۰ ML ۳٫۷ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۵:۲۹:۰۵ ۱۸:۵۹:۰۵ ۲۶٫۹۶ ۵۵٫۹۶ ۲۴ ML ۳٫۵ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۵:۳۶:۲۳ ۱۹:۰۶:۲۳ ۲۷٫۲۴ ۵۵٫۳۶ ۱۶ ML ۲٫۷ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۵:۴۹:۱۷ ۱۹:۱۹:۱۷ ۲۷٫۳۸ ۵۵٫۸ ۱۶ ML ۳ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۶:۳۰:۳۹ ۲۰:۰۰:۳۹ ۲۷ ۵۵٫۷۹ ۱۴ Mb ۵٫۸ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۶:۵۴:۱۷ ۲۰:۲۴:۱۷ ۲۷٫۳۲ ۵۵٫۶۸ ۱۵ ML ۳٫۱ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۱۸:۵۳:۳۸ ۲۲:۲۳:۳۸ ۲۶٫۵۸ ۵۶٫۱۴ ۱۴ ML ۳٫۴ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۲۰:۲۹:۲۴ ۲۳:۵۹:۲۴ ۲۶٫۶۵ ۵۶٫۰۸ ۱۵ ML ۳٫۸ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۲۰:۴۷:۱۹ ۰:۱۷:۱۹ ۲۶٫۸۶ ۵۵٫۷۸ ۱۵ ML ۴ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۲۱:۳۰:۴۷ ۱:۰۰:۴۷ ۲۶٫۶ ۵۶٫۲۲ ۱۴ ML ۳ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۲۲:۳۳:۰۲ ۲:۰۳:۰۲ ۲۷٫۲۹ ۵۵٫۶۲ ۱۴ ML ۳٫۱ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۷ ۲۳:۲۶:۰۵ ۲:۵۶:۰۵ ۲۶٫۷۶ ۵۵٫۸۷ ۱۸ ML ۳٫۵ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۰:۱۵:۲۹ ۳:۴۵:۲۹ ۲۶٫۷۲ ۵۶٫۲۳ ۲۸ ML ۳٫۲ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲:۳۰:۰۹ ۶:۰۰:۰۹ ۲۶٫۸۱ ۵۵٫۹۳ ۱۹ ML ۳٫۵ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲:۳۸:۳۳ ۶:۰۸:۳۳ ۲۷٫۱۵ ۵۵٫۷۹ ۱۸ ML ۳ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۵:۴۰:۰۶ ۹:۱۰:۰۶ ۲۶٫۹۶ ۵۵٫۹۲ ۱۴ ML ۳٫۵ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۷:۱۳:۵۹ ۱۰:۴۳:۵۹ ۲۶٫۶۹ ۵۶٫۳۸ ۱۰ ML ۲٫۶ South-East of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۱۴:۰۶:۵۸ ۱۷:۳۶:۵۸ ۲۶٫۶۸ ۵۵٫۹۱ ۱۸ ML ۳٫۶ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۱۴:۱۲:۵۵ ۱۷:۴۲:۵۵ ۲۷٫۳۴ ۵۵٫۷۵ ۱۴ ML ۳٫۴ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۱۷:۱۵:۲۵ ۲۰:۴۵:۲۵ ۲۶٫۷۹ ۵۵٫۸۹ ۱۴ ML ۳٫۷ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۱۸:۴۶:۴۱ ۲۲:۱۶:۴۱ ۲۷٫۳۶ ۵۵٫۸۷ ۱۴ ML ۲٫۹ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲۰:۱۹:۲۹ ۲۳:۴۹:۲۹ ۲۶٫۷۷ ۵۶٫۱۱ ۱۲ ML ۳٫۲ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲۱:۰۲:۳۹ ۰:۳۲:۳۹ ۲۶٫۶۲ ۵۶٫۲۷ ۱۸ ML ۳ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲۱:۴۳:۴۹ ۱:۱۳:۴۹ ۲۶٫۶۶ ۵۶ ۱۶ ML ۳٫۹ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۸ ۲۲:۱۰:۳۴ ۱:۴۰:۳۴ ۲۷٫۳۳ ۵۵٫۹ ۱۸ ML ۲٫۵ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۰:۲۸:۴۲ ۳:۵۸:۴۲ ۲۶٫۸۳ ۵۵٫۷۹ ۱۸ ML ۲٫۸ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۱:۴۶:۴۶ ۵:۱۶:۴۶ ۲۶٫۷۸ ۵۶٫۰۷ ۱۴ ML ۳٫۱ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۹:۰۴:۲۴ ۱۲:۳۴:۲۴ ۲۷٫۳۶ ۵۵٫۹۳ ۱۴ ML ۲٫۷ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۱۴:۲۸:۴۱ ۱۷:۵۸:۴۱ ۲۶٫۸۹ ۵۶٫۰۷ ۲۳ ML ۳ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۱۵:۴۶:۰۶ ۱۹:۱۶:۰۶ ۲۶٫۸۴ ۵۶٫۳۷ ۱۴ ML ۳ South-East of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۱۸:۵۶:۵۴ ۲۲:۲۶:۵۴ ۲۶٫۷۸ ۵۵٫۸۸ ۱۶ ML ۳ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۲۱:۱۶:۳۰ ۰:۴۶:۳۰ ۲۷٫۵ ۵۵٫۸۸ ۱۴ ML ۳٫۱ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۲۹ ۲۲:۱۳:۴۱ ۱:۴۳:۴۱ ۲۷٫۱۷ ۵۵٫۸ ۱۸ ML ۲٫۷ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۳:۰۵:۰۸ ۶:۳۵:۰۸ ۲۷٫۷ ۵۶٫۵۶ ۳۸ ML ۲٫۶ North-East of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۴:۳۴:۰۷ ۸:۰۴:۰۷ ۲۷٫۳۱ ۵۵٫۸۹ ۱۴ ML ۲٫۶ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۱۵:۱۹:۵۷ ۱۸:۴۹:۵۷ ۲۶٫۸۴ ۵۵٫۹۱ ۱۸ ML ۴٫۵ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۲۱:۰۴:۴۳ ۰:۳۴:۴۳ ۲۷٫۶۱ ۵۶٫۵۱ ۴۳ ML ۳ North-East of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۱-۳۰ ۲۲:۲۳:۵۰ ۱:۵۳:۵۰ ۲۶٫۷۴ ۵۵٫۹۷ ۱۴ ML ۳٫۱ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۱ ۰:۳۴:۲۹ ۴:۰۴:۲۹ ۲۷٫۲۵ ۵۵٫۶۸ ۱۴ ML ۳٫۷ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۱ ۱۷:۲۹:۲۸ ۲۰:۵۹:۲۸ ۲۶٫۸۹ ۵۵٫۸۶ ۲۹ ML ۳٫۴ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۱ ۲۱:۵۸:۴۱ ۱:۲۸:۴۱ ۲۷٫۷۲ ۵۶٫۰۹ ۱۸ ML ۳٫۳ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۲ ۲۲:۳۱:۰۳ ۲:۰۱:۰۳ ۲۶٫۹۵ ۵۵٫۹۸ ۱۳ ML ۲٫۹ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۳ ۰:۳۰:۵۴ ۴:۰۰:۵۴ ۲۶٫۸ ۵۶٫۰۱ ۲۲ ML ۳٫۳ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۳ ۷:۲۹:۰۲ ۱۰:۵۹:۰۲ ۲۷٫۸۶ ۵۶٫۵۲ ۱۴ ML ۲٫۸ North-East of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۴ ۰:۲۳:۴۳ ۳:۵۳:۴۳ ۲۷٫۴۱ ۵۵٫۷۷ ۱۴ ML ۳ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۴ ۳:۳۲:۱۴ ۷:۰۲:۱۴ ۲۷٫۴۷ ۵۶٫۱۷ ۱۴ ML ۲٫۵ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۴ ۴:۳۶:۳۳ ۸:۰۶:۳۳ ۲۶٫۷۴ ۵۶٫۰۹ ۱۷ ML ۲٫۵ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۵ ۱۴:۳۶:۰۱ ۱۸:۰۶:۰۱ ۲۶٫۷۶ ۵۵٫۹۷ ۱۸ ML ۳٫۴ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۵ ۱۵:۳۷:۱۴ ۱۹:۰۷:۱۴ ۲۶٫۸۶ ۵۵٫۸ ۱۵ ML ۳٫۴ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۵ ۲۲:۱۷:۳۷ ۱:۴۷:۳۷ ۲۶٫۷۸ ۵۵٫۹۵ ۱۸ ML ۳٫۴ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۶ ۴:۰۲:۵۵ ۷:۳۲:۵۵ ۲۷٫۲۷ ۵۵٫۸۹ ۱۴ ML ۳٫۱ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۶ ۹:۱۴:۲۶ ۱۲:۴۴:۲۶ ۲۶٫۷۷ ۵۵٫۸۲ ۶ ML ۳٫۱ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۲:۰۰ ۱۵:۳۲:۰۰ ۲۷٫۱۳ ۵۵٫۷ ۱۴ ML ۳٫۲ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۶ ۲۰:۵۱:۲۷ ۰:۲۱:۲۷ ۲۷٫۶۱ ۵۵٫۷۸ ۱۴ ML ۳٫۱ South-West of Hajiabad, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۷ ۸:۲۲:۲۱ ۱۱:۵۲:۲۱ ۲۶٫۹۳ ۵۶٫۵ ۱۱ ML ۳٫۲ East of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۷ ۱۷:۰۵:۳۸ ۲۰:۳۵:۳۸ ۲۷٫۲۸ ۵۵٫۸۵ ۱۴ ML ۳ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۷ ۲۲:۵۴:۲۷ ۲:۲۴:۲۷ ۲۶٫۹۴ ۵۵٫۸۱ ۱۴ ML ۲٫۷ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۸ ۱۲:۳۹:۱۸ ۱۶:۰۹:۱۸ ۲۶٫۷۶ ۵۶٫۱۷ ۱۸ ML ۳٫۵ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۰۸ ۱۸:۵۶:۵۰ ۲۲:۲۶:۵۰ ۲۶٫۸۹ ۵۶٫۱۷ ۱۸ ML ۳ Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۰ ۹:۵۳:۳۸ ۱۳:۲۳:۳۸ ۲۶٫۸۱ ۵۵٫۸۶ ۷ ML ۲٫۸ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۱ ۲:۴۲:۳۵ ۶:۱۲:۳۵ ۲۷٫۱۴ ۵۵٫۷۲ ۱۴ ML ۲٫۸ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۱ ۱۶:۲۹:۰۶ ۱۹:۵۹:۰۶ ۲۶٫۷۴ ۵۵٫۹۲ ۷ ML ۳٫۳ South-West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۴ ۵:۰۵:۰۲ ۸:۳۵:۰۲ ۲۷٫۰۳ ۵۵٫۹۸ ۱۴ ML ۲٫۹ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۵ ۳:۱۴:۵۹ ۶:۴۴:۵۹ ۲۷٫۰۹ ۵۵٫۷۹ ۱۴ ML ۲٫۹ West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۶ ۲۱:۲۵:۱۱ ۰:۵۵:۱۱ ۲۶٫۷۸ ۵۶٫۲۳ ۱۸ ML ۲٫۹ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۷ ۵:۴۴:۲۹ ۹:۱۴:۲۹ ۲۷٫۱۲ ۵۶٫۲۹ ۱۱ ML ۲٫۸ Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۱۷ ۷:۲۸:۱۰ ۱۰:۵۸:۱۰ ۲۷٫۰۸ ۵۶٫۲۳ ۱۴ ML ۳٫۴ North of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۵-۱۲-۳۰ ۱۶:۳۰:۵۲ ۲۰:۰۰:۵۲ ۲۷٫۴۸ ۵۵٫۹۳ ۱۴ ML ۳٫۳ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۶-۰۱-۰۱ ۲۱:۵۰:۳۰ ۱:۲۰:۳۰ ۲۷٫۱۶ ۵۵٫۱ ۱۴ ML ۳٫۱ North-East of Bandarlengeh, Hormozgan Provinc
۲۰۰۶-۰۱-۰۷ ۲:۱۰:۰۲ ۵:۴۰:۰۲ ۲۷٫۳۶ ۵۵٫۹۱ ۱۴ ML ۲٫۵ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province
۲۰۰۶-۰۱-۱۰ ۱۵:۲۱:۲۹ ۱۸:۵۱:۲۹ ۲۶٫۹۹ ۵۵٫۸۱ ۱۴ ML ۳٫۲ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۶-۰۱-۱۲ ۲۱:۳۲:۳۲ ۱:۰۲:۳۲ ۲۶٫۸۹ ۵۵٫۹ ۷ ML ۴٫۱ West of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۶-۰۱-۱۲ ۲۲:۱۹:۰۰ ۱:۴۹:۰۰ ۲۶٫۷۸ ۵۶٫۱۸ ۲۱ ML ۳٫۱ South of Gheshm, Hormozgan Province
۲۰۰۶-۰۱-۲۱ ۱۳:۵۴:۳۰ ۱۷:۲۴:۳۰ ۲۷٫۳۲ ۵۵٫۷۴ ۱۴ ML ۳ North-West of Bandarabbas, Hormozgan Province

fig_gheshm3

شکل(۳): توزیع پسلرزه‌های روی داده شده تا تاریخ ۱۳۸۴/۹/۸

fig_gheshm4

شکل(۴): نقشه توزیع پسلرزه‌های روی داده شده تاکنون

نصب و راه اندازی شبکه لرزه نگاری موقت پژوهشگاه در منطقه قشم

پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در راستای ثبت و پردازش اطلاعات لرزه خیزی منطقه اقدام به نصب و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری موقت با توانمندی ۱۷ ایستگاه لرزه نگاری نموده است. این تجهیزات لرزه نگاری از نوع میان دوره سه مؤلفه ای می باشند. این شبکه لرزه نگاری از تاریخ ۸۴/۹/۱۰ به مدت سه ماه در منطقه قشم پس لرزه‌های زمین‌لرزه اصلی را ثبت خواهد نمود. در طی این مدت بیش از دو هزاررویداد لرزه ای ثبت شده که متعاقباً نتایج پردازش در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. نقشه شکل (۵) موقعیت ایستگاههای شبکه موقت لرزه نگاری پژوهشگاه را در منطقه قشم نشان می دهد.

fig_gheshm5

شکل(۵): نقشه موقعیت ایستگاههای شبکه موقت لرزه نگاری پژوهشگاه در منطقه قشم

بررسی لرزه خیزی منطقه عمومی بندرعباس

بررسی لرزه خیزی گستره دویست و پنجاه کیلومتری محل زمین‌لرزه نشان می دهد که بیش از ۸۰ رویداد لرزه ای با بزرگی بیش ۵ در یکصد سال اخیر رخ داده است که بزرگترین آنها زمین‌لرزه ۲۱ مارس ۱۹۷۷ م بابزرگی Ms=6/9 در شمال بندرعباس می باشد (شکل ۶).
بررسی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های اصلی منطقه عمومی بندرعباس در شکل (۷) ارائه شده است.
از نظر زمین شناسی رومرکز رویداد مهلرزه ای فوق در منتهی الیه شمال صفحه عربستان و لبه جنوبی تغییرشکل زاگرس قرار گرفته است. سازوکارکانونی زمین‌لرزه راندگی می باشد (شکل ۸)

fig_gheshm6

شکل(۶): زمین‌لرزه‌های دستگاهی بزرگتر از ۵ منطقه عمومی بندرعباس و جزیره قشم (خلیج فارس).

fig_gheshm7

شکل(۷): سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌های اصلی منطقه عمومی بندرعباس.

fig_gheshm8

شکل(۸): سازوکارکانونی زمین‌لرزه جزیره قشم (خلیج فارس) تعیین شده توسط USGS و Harvard.

از نظر ‌جغرافیایی و برپایه انباشته‌های نمکی سری هرمز، این قسمت از زاگرس که در بخش جنوب خاوری زون چین خورده زاگرس قرار دارد به نام حوضه هرمز شناخته می شود که مرز جدایی آن با بخش شمال باختری زون چین خورده زاگرس بر خطواره قطر-کازرون استوار است. شرایط ساختاری محل فوق در محدوده ای از پایانه جنوب خاوری زاگرس است که مرز خاوری آن زون گسلی میناب-زندان و مرز جنوبی آن جبهه چین های زاگرس است که از درون خلیج فارس می گذرد. مرز شمالی آن منطبق بر گسل رازک (برزگر، ۱۳۶۰) و یا خطواره نخیلو-فیتو است.

مهمترین ویژگی های زمین شناختی پس خشکی بندرعباس عبارتند از:

 • بیشتر تاقدیس ها از سنگ نهشته‌های گروه فارس تشکیل شده اند
 • ضخامت سنگ نهشته‌ها به مراتب بیشتر از ناحیه فارس و از این نظر شبیه فروافتادگی دزفول است.
 • تاقدیس ها در سه جهت آرایش یافته اند. دسته نخست، موازی روند عمومی زاگرس (SW-NE) است، مانند تاقدیس های گهگم و فراقون. دسته دوم، روند شمالی-جنوبی دارند مانند تاقدیس میناب، دسته سوم روند خاوری-باختری تا شمال خاوری-جنوب باختری دارند که در تضاد با امتداد کلی تاقدیس های زاگرس هستند و شکل گیری آنها به کنترل پی سنگ نسبت داده شده است (شکل ۹ و ۱۰).
fig_gheshm9
شکل(۹): تصویر ماهواره ای منطقه.

fig_gheshm10

شکل(۱۰): تصویر ماهواره ای رومرکز زلزله .

لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه قشم

از نظر زمین ساختی منطقه قشم جزئی از حاشیه جنوب شرقی ایالت زمین شناختی- زمین ساختی زاگرس را تشکیل داده است.چین خوردگی ها، شکستگی ها و گنبدهای نمکی از ساختارهای مهم تکتونیکی در جزیره قشم می باشند که درشکل ظاهری جزیره قشم تاثیر بسزایی داشته اند. چین خوردگی ها حاصل نیروهای تکتونیکی در فاز نهایی آلپی بوده که بجز تاقدیس گورزین که روند محوری شمال غربی- جنوب شرقی دارد، سایر تاقدیس ها روند تقریبی شرقی- غربی دارند. تنها ناودیس رخنمون یافته در جزیره قشم، ناودیس کوشا بوده که در فاصله تاقدیس های زیرانگ و گورزین قرار گرفته است.
مطالب چندانی درباره زمین‌لرزه‌های دوره پیش از اسلام در دست نیست و مقدار اندکی هم که درباره لرزه خیزی این منطقه در آن زمان می دانیم بر پایه گوه‌های باستانشناختی و چند گزارش تاریخی قدیمی استوار است.

زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه قشم (قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی)

جزیره قشم در طول تاریخ بارها شاهد وقوع زمین‌لرزه‌هایی بوده است، بطوریکه بسیاری از مورخین، سیاحان، نویسندگان و افراد محلی در نوشته‌ها و گزارش های خود از آن ها نام برده اند. در بسیاری از موارد، این رویدادها بدلیل در دست نبودن جزئیات بیشتر بصورت بسیار کلی و ناقص ذکر شده اند.
زلزله‌های مهم تاریخی منطقه بشرح زیر بوده اند:

 • زمین‌لرزه حدود ۷۳۶ هـ .ق ، جزیره قشم . به استناد لوح چوبی مسجد شیخ برخ روستای کوشه جزیره قشم … ، قدیمی ترین زلزله جزیره قشم که ثبت شده است رمضان سال ۷۳۶ هجری است. ترجمه نوشته لوح چوبی چنین است: “به تحقیق عمارت مذکور از آن تاریخ (سال ۲۴۴ هجری) تاروز ۲۶ ماه مبارک رمضان از سال ۷۳۶ پابرجا مانده است تا در آن روزگار …، بنا بر مشیت الهی زلزله عظیمی عروق و ریشه این زمین را به حرکت و جنبش درآورد که در اثر آن بنیان و ساختمان این مسجد شریف ویران گردیده” (نوربخش ۱۳۶۹)
 • زمین‌لرزه ۱۳۳۵ م (۷۱۴ شمسی)،‌ جزیره قشم. حادثه زلزله در قشم (نوربخش ۱۳۶۹)
 • زمین‌لرزه ۱۳۶۱ م،‌ جزیره قشم. زمین‌لرزه ای آسیب فراوان به جزیره قشم رساند. (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۴۸۳ م (۱۸ فوریه)، مکران باختری. در ۲۱ رمضان ۸۸۷/ ۳ نوامبر ۱۴۸۲، پیشلرزه‌هایی آغاز شد که سه ماه بعد در ۱۰ محرم ۸۸۸/ ۱۸ فوریه ۱۴۸۳ با زمین‌لرزه ویرانگری در تنگه هرمز به اوج خود رسید. در جرون زمین‌لرزه برخی ساختمان های بلند، مناره‌های مسجدها و بادگیرهای خانه‌ها را فرو انداخت و یا به آنها آسیب رساند. (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۴۸۳ م، تنگه هرمز. زمین‌لرزه احساس شده در جزیره هرمز و عمان (بربریان ۱۹۷۷)
  زمین‌لرزه ۱۴۹۷ م، هرمز. سراسر یک شهر در همسایگی هرمز، به احتمال زیاد گامبرون (بندرعباس)، به تمامی ویران شد و ساکنانش در زیر ویرانه‌ها جان باختند. (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۶۲۲ م ( ۴ اکتبر)، بندرعباس. زمین‌لرزه آسیب رسانی در بندر عباس و جزیره هرمز، خانه‌های بسیاری را ویران کرد و باعث فرو ریختن یک برج دژ شد. لرزه‌های پیاپی که به مدت دو روز می آمد بر آسیب ها افزود. (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۷۰۳ م ، قیس- هنگام. زمین‌لرزه ویرانگری به جزیره‌های قیس و هنگام آسیب رساند. (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۰۸۲ هـ . ش ،‌ قشم. حادثه زلزله در قشم (نوربخش ۱۳۶۹)
 • زمین‌لرزه مارس ۱۸۲۹ م ،‌ جزیره قشم. بدون توضیح (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۸۸۳ م (۱۲۶۲ شمسی)،‌ قشم. حادثه زلزله در روستاهای قشم و خمیر (نوربخش، ۱۳۶۹)
 • زمین‌لرزه ۱۸۸۴ م (۱۹مه) ،جزیره قشم. بدون توضیح (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۸۸۴ م ،جزیره قشم. زمین‌لرزه مخرب در بخش مرکزی جزیره (بربریان ۱۹۷۷)
 • زمین‌لرزه ۱۸۸۵ م (ماه مه- ۱۳۰۳ هـ .ق) ،جزیره قشم. در ماه مه ۱۸۸۵ میلادی شبانه زلزله عظیمی جزیره قشم را لرزاند، پس از آن تعداد زیادی پسلرزه روی داد. جمع تلفات ۲۱۸ نفر می شود، آن زلزله در خود شهر قشم نبوده است (نوربخش، ۱۳۶۹).
 • زمین‌لرزه (۱۸۹۷ م (۱۰ژانویه) ،جزیره قشم. بدون توضیح (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲)
 • زمین‌لرزه ۱۸۹۸ م (۱۲۷۷ شمسی)،‌ قشم. زمین‌لرزه در شهر قشم (نوربخش ۱۳۶۹)
 • زمین‌لرزه ۱۳۱۶ هـ .ق ، شهر قشم . در سنه ۱۳۱۶ (۱۴ ماه شعبان) مطابق ۱۸۹۸ شب دوشنبه مجددا زلزله عظیم دیگر شده و آن زلزله فقط انحصار به خود مدینه قشم داشت و تلفات مدینه قشم به ۷۵۰نفر رسید. عموم سکنه، خانه سنگی و گلین تبدیل به خانه چوبین نمودند(نوربخش۱۳۶۹)

در جدول (۲) فهرست زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه قشم آورده شده است. در بیان زلزله‌های تاریخی از کتاب تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران (آمبرسیز و ملویل ۱۹۸۲) استفاده شده است چرا که تاریخ زمین‌لرزه‌های تاریخی ذکر شده در این کتاب از استناد و قاطعیت زمانی بیشتری برخوردار می باشد. سایر گزارشها می تواند بعنوان ماخذی مستند برای اتفاقات، تلفات و خرابیهای باقیمانده ناشی از وقوع زلزله‌ها محسوب گردیده و مورد استفاده قرار گیرد.
در این جدول فهرست زمین‌لرزه‌های مهم منطقه با ذکر تاریخ وقوع، مختصات رومرکز (طول و عرض ‌جغرافیایی)، بزرگی(M)، شدت در کانون زلزله(Io)، فاصله رومرکز از شهر قشم (D بر حسب کیلومتر) و شدت اعمال شده به شهر قشم (ID) آورده شده است.

(شکل ۱۱) کانون این زمین‌لرزه‌ها را نشان می دهد.

جدول (۲): فهرست زمین‌لرزه‌های تاریخی جزیره قشم

ID D Io M E N YEAR NO
IV+ ۵۰ VI ۵ ۵۵٫۸ ۲۶٫۸ ۱۳۳۶ ۱
VII ۱۰ VI+ ۵٫۳ ۵۶٫۲ ۲۶٫۹ ۱۳۶۱ ۲
IV+ ۵۰ VI ۵ ۵۵٫۸ ۲۶٫۸ ۱۸۲۹ ۳
III ۱۰۰ VI ۵ ۵۵٫۳ ۲۶٫۷ ۰۳/–/۱۸۲۹ ۴
V ۲۸ VI ۵ ۵۶ ۲۶٫۹ ۰۵/۱۹/۱۸۸۴ ۵
VII ۲۸ VIII ۶٫۴ ۵۶ ۲۶٫۹ ۰۱/۱۰/۱۸۹۷ ۶
IV+ ۵۰ VI ۵ ۵۵٫۸ ۲۶٫۸ ۱۸۹۷ ۷

در این جدول زلزله‌هایی که بزرگی آنها گزارش نشده است، ۵ فرض شده اند.

fig_gheshm11
شکل (۱۱): کانون زمین‌لرزه‌های تاریخی روی داده در جزیره قشم

پیش از این تاریخ ، آخرین زمین‌لرزه‌های روی داده در منطقه مربوط به سال ۱۳۸۳ با بزرگی ۲/۶ و ۳/۲ و سال ۱۳۸۴ با بزرگی ۳/۶ بوده است. مشخصات این زلزله‌ها در جدول ۲ و نقشه کانون آنها در (شکل ۱۰) آورده شده است.

جدول (۳): زمین‌لرزه‌های روی داده در جزیره قشم طی دو سال اخیر.

تاریخ
(شمسی)
تاریخ
(میلادی)
ساعت
(GMT)
ساعت
(به وقت محلی)
عرض
جغرافیایی
طول
جغرافیایی
بزرگی ناحیه
۱۳۸۳/۴/۵ ۲۰۰۴/۰۶/۲۵ ۱۹:۱۹:۵۶ ۲۳:۴۹:۵۶ ۲۶٫۸۵ ۵۵٫۸۹ ۳٫۲ جنوب غرب پی پشت
۱۳۸۳/۵/۷ ۲۰۰۴/۰۷/۲۸ ۱۲:۴۱:۰۲ ۱۷:۱۱:۰۲ ۲۷٫۰۷ ۵۶٫۰۶ ۳٫۲ شمال درگهان
۱۳۸۳/۷/۲۶ ۲۰۰۴/۱۰/۱۷ ۱۶:۱۰:۲۰ ۱۹:۴۰:۲۰ ۲۶٫۸۵ ۵۶٫۱۷ ۲٫۶ جنوب شرق برکه خلف
۱۳۸۴/۳/۲۲ ۲۰۰۵/۰۶/۱۲ ۰۰:۱۸:۵۴ ۰۴: ۴۸:۵۴ ۲۶٫۸۱ ۵۵٫۱۱ ۳٫۶ شمال غرب باسعیدو
(خارج از جزیره قشم)

fig_gheshm12

شکل (۱۲): کانون زمین‌لرزه‌های روی داده در جزیره قشم در سال ۲۰۰۴ میلادی.