hajiabad_p1

گزارش زمین لرزه ۷/۱۰/۸۴ جنوب خاوری حاجی آباد هرمزگان

گزارش زمین لرزه ۷/۱۰/۸۴ جنوب خاوری حاجی آباد هرمزگان

در ساعت ۲۳: ۰۱(بوقت محلی) زمین‌لرزه ای به بزرگی ۲/۵= ML در مقیاس محلی در ۲۶ کیلومتری جنوب خاوری حاجی آباد در استان هرمزگان به وقوع پیوست (شکل ۱). این رویداد لرزه ای در ۱۲ ایستگاه شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ثبت شده است (شکل ۲). موج رقمی این زمین‌لرزه در وب سایت پژوهشگاه قرار گرفته است. براساس لرزه نگاشتهای ثبت شده موقعیت مکانی این رویداد در مختصات ‌جغرافیایی ۱۲/۲۸ درجه عرض شمالی و ۰۷/۵۶ درجه طول شرقی قرار می گیرد.

hajiabad_p1

شکل (۱): مرکز سطحی زمین‌لرزه ۷/۱۰/۸۴ جنوب خاوری حاجی آباد.

hajiabad_p2

شکل (۲): نگاشتهای ثبت شده از زمین‌لرزه جنوب خاوری حاجی آباد (شبکه ملی باند پهن پژوهشگاه).

زمین شناسی ساختمانی منطقه

پژوهشگران چندی، پهنه‌های ساختمانی ایران را مطالعه کرده اند. گستره موردنظر در بیشتر پهنه بندیها بخشی از پهنه ساختمانی زاگرس را در بر می گیرد. پهنه ساختاری زاگرس برپایه نظر بندی (۱۳۵۵) و به پیشنهاد اشتوکلین (۱۹۶۸) به سه ریز پهنه دست خوزستان، زاگرس چین خورده و زاگرس بلند تقسیم شده است. بربریان (۱۹۹۵) این پهنه را برپایه داده‌های مورفوتکتونیکی، لرزه ای، ساختاری و رخساره‌های رسوبی به پنج واحد تقسیم کرده است که هر واحد با گسله‌های ژرفی پی سنگی و به طور عموم پنهان از یکدیگر جدا می شوند. این گسله‌ها، الگوی توپوگرافی و آهنگ دگرشکلی در ژرفا را در امتداد کناره هر واحد در گرو جنبایی خود دارند. واحدهای یاد شده عبارتند از: نوار چین خورده-راندگی زاگرس بلند، نوار ساده چین خورده زاگرس، فروبار زاگرس، فروافتادگی دزفول و دشت ساحلی زاگرس و خلیج فارس که هرکدام شیوه و الگوی ساختاری و دگرشکلی ویژه ای را بخود گرفته اند. منطقه حاجی آباد در واحد نوار چین خورده- راندگی زاگرس بلند قرار گرفته است.

بررسی لرزه خیزی منطقه

بررسی لرزه خیزی گستره ۱۵۰ پیرامون کانون زمین‌لرزه نشان می دهد که بیش از ۱۴۵ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۵ در طی سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۵ رخ داده است که بزرگترین آنها زمین‌لرزه ۲۱ مارس ۱۹۷۷ میلادی شمال بندرعباس با بزرگای (۹/۶= Ms) می باشد (شکل ۴ و جدول ۱).

hajiabad_p3

شکل (۳): لرزه خیزی گستره ۱۵۰ کیلومتری پیرامون کانون زمین‌لرزه.

hajiabad_p4

شکل (۴): زمین‌لرزه‌ها با بزرگای بیش از ۵، گستره ۱۵۰ کیلومتری پیرامون کانون زمین‌لرزه

جدول (۱): لیست زمین‌لرزه‌ها با بزرگای بیش از ۶

HTML clipboard

Date Time(UTC) Time(Local) Lat. Lon. Depth Magnitude Region
۰۹/۰۵/۱۹۲۷ ۱۰:۳۱:۴۰ ۱۵:۰۱:۴۰ ۲۸٫۵ ۵۶ Mb ۶٫۲ North of Hajiabad, Hormozgan Province
۱۱/۰۵/۱۹۳۰ ۲۲:۳۵:۵۰ ۳:۰۵:۵۰ ۲۷٫۵ ۵۵ Mb ۶٫۲ South-East of Lar, Fars Province
۲۳/۰۸/۱۹۳۰ ۱۰:۵۳:۱۸ ۱۵:۲۳:۱۸ ۲۷٫۵ ۵۵ Mb ۶٫۲ South-East of Lar, Fars Province
۲۴/۰۴/۱۹۴۹ ۴:۲۲:۰۸ ۸:۵۲:۰۸ ۲۷٫۲ ۵۶٫۲ Mb ۶٫۵ Bandarabbas, Hormozgan Province
۱۲/۰۴/۱۹۷۱ ۱۹:۰۳:۲۵ ۲۳:۳۳:۲۵ ۲۸٫۳ ۵۵٫۶ ۴۴ Mb ۶ West of Hajiabad, Hormozgan Province
۲۱/۰۳/۱۹۷۷ ۲۱:۱۸:۴۵ ۱:۴۸:۴۵ ۲۷٫۶ ۵۶٫۳۹ ۲۹ Ms ۶٫۹ North of Bandarabbas, Hormozgan Province
۰۱/۰۴/۱۹۷۷ ۱۳:۳۶:۲۴ ۱۸:۰۶:۲۴ ۲۷٫۵۴ ۵۶٫۳۲ ۲۹ Mb ۶٫۲ North of Bandarabbas, Hormozgan Province
۰۶/۱۱/۱۹۹۰ ۱۸:۴۵:۵۲ ۲۲:۱۵:۵۲ ۲۸٫۲۵ ۵۵٫۴۶ ۱۱ Ms ۶٫۷ West of Hajiabad, Hormozgan Province
۰۴/۰۳/۱۹۹۹ ۵:۳۸:۲۶ ۹:۰۸:۲۶ ۲۸٫۳۴ ۵۷٫۱۹ ۳۳ Ms ۶٫۷ South-West of Jiroft, Kerman Province
۲۷/۱۱/۲۰۰۵ ۱۰:۲۲:۱۹ ۱۳:۵۲:۱۹ ۲۶٫۸۶ ۵۵٫۸۳ ۱۰ Mb ۶٫۲ West of Gheshm, Hormozgan Province

نزدیکترین گسل به کانون زمین‌لرزه گسل بلند زاگرس (HZF) می باشد که در فاصله ۱۴ کیلومتری کانون زمین‌لرزه قرار دارد.

زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه (قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی)

  • ۱۴۹۷ میلادی، هرمز
    سراسر یک شهر در همسایگی هرمز به احتمال زیاد گامبرون به تمامی ویران شد و ساکنانش در زیر ویرانه‌ها جان باختند.
  • ۱۶۲۲ میلادی (۴ اکتبر)، بندرعباس
    زمین‌لرزه آسیب رسانی در بندرعباس و جزیره هرمز خانه‌های بسیاری را ویران کرد و باعث فروریختن یک برج دژ شد. زمین‌لرزه‌های پیاپی که به مدت دو روز می آمد بر آسیب ها افزود.

جدول(۲): زمین‌لرزه‌های تاریخی منطقه.

HTML clipboard

Y M D H Lon. Lat. M
۱۳۶۰ ۵۵٫۹ ۲۶٫۸
۱۳۶۱ ۵۶٫۲ ۲۶٫۹ ۵٫۳
۱۴۹۷ ۵۶٫۳ ۲۷٫۲ ۶٫۵
۱۶۲۲ ۱۰ ۴ ۱۲ ۵۶٫۴ ۲۷٫۱
۱۸۸۴ ۵ ۱۹ ۲۴ ۵۶ ۲۶٫۹
۱۸۹۷ ۱ ۱۰ ۲۱ ۵۶ ۲۶٫۹ ۶٫۴