گزارش زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ منطقه فیروزآباد- کجور

زمین لرزه ۸ خرداد ماه ۱۳۸۳ منطقه فیروزآباد- کجور

براساس تحلیل لرزه‌نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاههای باند پهن شبکه لرزه‌نگاری، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، زمین‌لرزه زیر بوقوع پیوست:

  • زمان وقوع زلزله: ساعت ۱۷:۰۸ به وقت محلی
  • محل وقوع: شمال غرب بلده به مختصات ۵۱/۶۴ درجه طول ‌جغرافیایی و ۳۶/۳۷ درجه عرض ‌جغرافیایی
  • بزرگای: ۶٫۳ =Ms امواج سطحی
  • رویداد اصلی در منطقه بلده بلافاصله با پسلرزه‌های متعددی دنبال گردید که از میان بیش از ۲۰۰ پسلرزه ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه، تعداد حدود ۷۵ پسلرزه که دارای بزرگای بیش از ۲ بوده و با دقت خوبی تعیین محل شده‌اند، در شکل و جدول زیر نشان داده شده‌اند.
  • ساز‌و‌کار تعیین لرزه اصلی دلالت بر گسلش از نوع معکوس دارد که از مشخصه‌های غالب زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی می‌باشد.
  • معرفی گسل یا گسل‌های مسبب زمین‌لرزه اصلی ۸۳/۳/۸ در منطقه بلده در حال حاضر با توجه به اطلاعات موجود امری دشوار به نظر می‌رسد. ولی با نگاهی به موقعیت گسل‌های البرز مرکزی، روند پسلرزه‌ها و بویژه سازوکار کانونی رویداد اصلی را می‌توان به یکی از گسل‌های تراستی با روند شمال غرب – جنوب شرق واقع در دامنه شمالی البرز نسبت داده شوند. در این میان فعالیت گسل‌های کجور و یا شمال البرز (شکل ۲) بعنوان عامل ایجاد رویدادهای اخیر محتمل‌تر بنظر می‌رسد.
  • بدیهی است شناسایی دقیق گسل مسبب زمین‌لرزه، تعیین ابعاد گسلش و سازوکار کانونی آن پس از بازگشت گروه شناسایی و بررسی‌های زمین‌شناسی و پردازش و تفاسیر داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری محلی نصب شده در منطقه میسر خواهد بود.

جدول شماره ۱: مشخصات زلزله اصلی و پسلرزه‌ها (Ms امواج سطحی، ML امواج محلی)

DATE TIME LAT-N LONG-E DEPTH mb Ms ML REGION
۲۰۰۴/۰۷/۲۲ ۰۲:۰۵:۳۲٫۴ ۳۶٫۵۱ ۵۱٫۵۴ ۲۸ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۷/۲۱ ۱۲:۱۱:۴۸٫۴ ۳۶٫۵۶ ۵۱٫۵۹ ۱۵ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۷/۱۸ ۱۳:۴۴:۱۹٫۰ ۳۶٫۵۳ ۵۱٫۴۴ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۷/۱۱ ۱۳:۱۶:۴۸٫۵ ۳۶٫۴۰ ۵۱٫۴۱ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۷/۰۳ ۰۶:۴۳:۳۱٫۲ ۳۶٫۴۵ ۵۱٫۴۱ ۱۵ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۲۷ ۰۴:۵۱:۳۵٫۵ ۳۶٫۴۹ ۵۱٫۴۰ ۱۲ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۲۴ ۰۲:۳۶:۲۸٫۶ ۳۶٫۴۷ ۵۱٫۴۲ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۲۰ ۰۰:۵۵:۰۲٫۱ ۳۶٫۵۲ ۵۱٫۳۲ ۲۹ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۹ ۰۱:۵۴:۴۱٫۰ ۳۶٫۵۸ ۵۱٫۵۴ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۸ ۰۳:۳۹:۵۰٫۴ ۳۶٫۱۷ ۵۱٫۹۶ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۷ ۲۱:۴۸:۱۹٫۸ ۳۶٫۴۴ ۵۱٫۶۴ ۲۸ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۶ ۲۱:۳۶:۴۰٫۳ ۳۶٫۵۲ ۵۱٫۳۸ ۲۸ ۲٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۶ ۰۶:۵۳:۲۶٫۵ ۳۶٫۴۱ ۵۱٫۵۹ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۵ ۲۰:۵۱:۳۵٫۰ ۳۶٫۴۸ ۵۱٫۵۲ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۵ ۲۰:۳۱:۴۳٫۹ ۳۶٫۴۶ ۵۱٫۶۵ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۲ ۲۱:۳۱:۰۱٫۲ ۳۶٫۵۰۵ ۵۱٫۵۸۰ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۲ ۰۶:۴۳:۴۲٫۰ ۳۶٫۴۴۵ ۵۱٫۵۱۷ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۰ ۲۲:۰۱:۱۴٫۰ ۳۶٫۴۹۵ ۵۱٫۳۹۷ ۲۸ ۲٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۱۰ ۰۶:۲۷:۲۳٫۰ ۳۶٫۴۱۸ ۵۱٫۷۰۳ ۲۸ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۹ ۱۹:۲۹:۴۶٫۴ ۳۶٫۳۵۶ ۵۱٫۶۴۰ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۹ ۰۸:۲۷:۰۳٫۶ ۳۶٫۴۰۳ ۵۱٫۵۱۵ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۹ ۰۵:۲۵:۱۸٫۰ ۳۶٫۳۶۵ ۵۱٫۶۷۷ ۲۸ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۹ ۰۲:۰۷:۳۳٫۳ ۳۶٫۴۹۹ ۵۱٫۵۵۳ ۲۸ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۸ ۱۹:۱۳:۱۰٫۱ ۳۶٫۴۴۶ ۵۱٫۵۲۲ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۸ ۱۰:۴۶:۲۴٫۵ ۳۶٫۴۸۲ ۵۱٫۵۱۲ ۲۸ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۸ ۰۹:۰۶:۰۸٫۳ ۳۶٫۳۲۳ ۵۱٫۵۴۶ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۸ ۰۴:۳۴:۳۶٫۳ ۳۶٫۴۷۵ ۵۱٫۳۸۳ ۲۸ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۸ ۰۲:۲۴:۴۶٫۸ ۳۶٫۴۱۷ ۵۱٫۴۰۷ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۷ ۲۳:۱۱:۵۹٫۷ ۳۶٫۴۳۹ ۵۱٫۴۰۲ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۷ ۰۸:۲۲:۱۸٫۴ ۳۶٫۴۲۰ ۵۱٫۵۸۶ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۷ ۰۴:۰۱:۲۳٫۰ ۳۶٫۴۱۱ ۵۱٫۵۰۶ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۶ ۱۷:۲۰:۱۵٫۸ ۳۶٫۴۴۶ ۵۱٫۶۵۵ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۶ ۰۶:۰۸:۲۱٫۲ ۳۶٫۴۴۳ ۵۱٫۴۱۵ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۶ ۰۲:۲۰:۱۰٫۹ ۳۶٫۳۳۹ ۵۱٫۶۳۵ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۵ ۲۳:۲۲:۳۸٫۷ ۳۶٫۵۵۰ ۵۱٫۵۴۷ ۲۸ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۵ ۲۲:۱۲:۴۵٫۳ ۳۶٫۴۴۳ ۵۱٫۵۲۰ ۲۸ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۵ ۲۰:۵۸:۱۴٫۳ ۳۶٫۴۲۱ ۵۱٫۴۳۹ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۵ ۱۹:۰۸:۴۸٫۵ ۳۶٫۴۸۶ ۵۱٫۵۳۱ ۲۸ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۵ ۰۰:۱۰:۴۵٫۳ ۳۶٫۴۰۸ ۵۱٫۴۰۱ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۲۳:۴۵:۰۵٫۷ ۳۶٫۳۹۹ ۵۱٫۶۷۰ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۱۴:۳۰:۳۱٫۱ ۳۶٫۵۴۳ ۵۱٫۵۳۷ ۴۵ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۰۸:۳۵:۲۱٫۳ ۳۶٫۳۶۳ ۵۱٫۶۵۶ ۲۸ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۰۸:۱۸:۵۳٫۲ ۳۶٫۳۶۷ ۵۱٫۵۵۵ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۴ ۰۶:۳۱:۳۷٫۲ ۳۶٫۴۸۴ ۵۱٫۴۱۸ ۲۸ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۳ ۲۰:۱۵:۲۵٫۶ ۳۶٫۴۵۲ ۵۱٫۶۴۵ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۳ ۱۷:۲۶:۱۱٫۲ ۳۶٫۴۴۳ ۵۱٫۵۱۷ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۳ ۰۷:۳۷:۲۷٫۰ ۳۶٫۴۴۹ ۵۱٫۶۵۱ ۲۸ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۳ ۰۳:۴۳:۴۵٫۱ ۳۶٫۴۱۰ ۵۱٫۵۱۰ ۲۸ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۲۰:۴۱:۱۹٫۶ ۳۶٫۴۹۶ ۵۱٫۵۱۱ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۱۸:۴۶:۲۴٫۹ ۳۶٫۴۷۴ ۵۱٫۶۴۲ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۱۱:۱۲:۲۵٫۶ ۳۶٫۵۰۶ ۵۱٫۴۱۰ ۲۸ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۱۰:۵۵:۲۷٫۲ ۳۶٫۴۷۶ ۵۱٫۵۳۶ ۲۸ ۳٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۰۷:۲۷:۳۲٫۳ ۳۶٫۴۱۰ ۵۱٫۶۲۱ ۶ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۲ ۰۳:۱۳:۳۶٫۵ ۳۶٫۳۸۲ ۵۱٫۴۷۵ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۲۳:۳۸:۰۹٫۷ ۳۶٫۴۱۰ ۵۱٫۴۲۹ ۲۸ ۲٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۱۸:۱۵:۴۷٫۵ ۳۶٫۵۴۲ ۵۱٫۴۷۲ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۱۶:۲۸:۳۴٫۱ ۳۶٫۳۹۷ ۵۱٫۶۳۸ ۳۳ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۱۰:۵۷:۴۶٫۷ ۳۶٫۴۵۴ ۵۱٫۴۱۹ ۲۸ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۹:۳۳:۱۵٫۳ ۳۶٫۴۳۱ ۵۱٫۶۴۷ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۸:۱۵:۲۰٫۷ ۳۶٫۴۶۳ ۵۱٫۷۶۲ ۳۳ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۶:۲۲:۰۱٫۷ ۳۶٫۳۹۶ ۵۱٫۴۵۱ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۳:۵۵:۱۲٫۶ ۳۶٫۴۱۸ ۵۱٫۵۲۰ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۳:۲۲:۲۶٫۲ ۳۶٫۳۸۹ ۵۱٫۷۱۸ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۲:۴۱:۲۸٫۷ ۳۶٫۳۷۸ ۵۱٫۴۶۴ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۶/۰۱ ۰۰:۳۵:۳۲٫۶ ۳۶٫۴۵۶ ۵۱٫۴۹۷ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۲۳:۰۴:۴۲٫۸ ۳۶٫۳۹۸ ۵۱٫۳۴۸ ۲۸ ۲٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۲۲:۲۷:۰۱٫۸ ۳۶٫۳۰۰ ۵۱٫۴۴۹ ۱۵ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۲۲:۲۳:۲۵٫۹ ۳۶٫۳۹۳ ۵۱٫۴۳۵ ۲۸ ۲٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۲۲:۰۵:۳۴٫۶ ۳۶٫۵۴۲ ۵۱٫۶۷۰ ۱۲ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۱۷:۵۷:۰۰٫۵ ۳۶٫۳۱۸ ۵۱٫۴۱۸ ۳۴ ۲٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۰۸:۱۲:۱۶٫۷ ۳۶٫۴۶۳ ۵۱٫۲۶۴ ۱۴ ۳٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۰۷:۳۰:۲۹٫۷ ۳۶٫۴۳۰ ۵۱٫۷۴۶ ۲۶ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۱ ۰۳:۴۳:۳۸٫۱ ۳۶٫۳۲۰ ۵۱٫۶۳۸ ۱۵ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۹:۲۷:۰۲٫۰ ۳۶٫۴۲۴ ۵۱٫۶۶۳ ۱۰ ۴٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۸:۰۳:۱۹٫۰ ۳۶٫۴۴۹ ۵۱٫۴۵۲ ۲۸ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۷:۱۲:۰۱٫۷ ۳۶٫۴۷۹ ۵۱٫۵۲۹ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۶:۱۸:۲۴٫۶ ۳۶٫۲۶۸ ۵۱٫۴۴۲ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۵:۴۸:۴۶٫۸ ۳۶٫۴۴۲ ۵۱٫۴۶۳ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۳:۰۹:۵۵٫۶ ۳۶٫۴۱۵ ۵۱٫۴۵۵ ۲۸ ۴٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۲:۴۱:۴۱٫۵ ۳۶٫۵۱۹ ۵۱٫۳۶۱ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۱۱:۴۹:۰۲٫۳ ۳۶٫۳۶۰ ۵۱٫۳۶۷ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۸:۵۷:۰۶٫۰ ۳۶٫۱۸۸ ۵۱٫۴۹۲ ۲۸ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۷:۴۸:۵۳٫۱ ۳۶٫۴۶۴ ۵۱٫۳۸۲ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۶:۰۷:۳۶٫۶ ۳۶٫۴۵۱ ۵۱٫۶۵۷ ۲۸ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۲:۴۱:۲۷٫۷ ۳۶٫۴۶۱ ۵۱٫۴۵۰ ۲۸ ۳٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۱:۴۲:۴۱٫۸ ۳۶٫۴۰۳ ۵۱٫۶۱۳ ۲۸ ۴٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۳۰ ۰۰:۰۵:۱۷٫۴ ۳۶٫۲۳۸ ۵۱٫۵۱۱ ۷ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۲۳:۳۷:۵۱٫۴ ۳۶٫۵۷۹ ۵۱٫۲۰۵ ۴۳ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۲۳:۰۵:۴۶٫۸ ۳۶٫۴۸۷ ۵۱٫۳۶۱ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۲۲:۵۵:۱۹٫۳ ۳۶٫۴۳۹ ۵۱٫۳۶۹ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۸:۱۹٫۷ ۳۶٫۴۶۵ ۵۱٫۴۵۵ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۸:۴۲:۴۵٫۱ ۳۶٫۴۳۸ ۵۱٫۴۱۸ ۲۸ ۳٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۸:۳۸:۰۷٫۹ ۳۶٫۴۵۱ ۵۱٫۳۷۶ ۲۸ ۴٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۰:۲۶٫۸ ۳۶٫۴۹۶ ۵۱٫۴۴۴ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۵:۴۱:۰۳٫۶ ۳۶٫۴۶۹ ۵۱٫۴۲۰ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۵:۲۳:۴۹٫۵ ۳۶٫۵۰۲ ۵۱٫۳۵۲ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۵:۰۳:۴۹٫۶ ۳۶٫۵۰۹ ۵۱٫۴۱۶ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۴:۵۶:۴۶٫۱ ۳۶٫۴۵۶ ۵۱٫۴۴۰ ۲۸ ۳٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۳:۳۴:۲۴٫۶ ۳۶٫۳۹۰ ۵۱٫۳۹۰ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۳:۰۱:۵۵٫۱ ۳۶٫۵۲۳ ۵۱٫۳۸۲ ۲۸ ۳٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۲:۵۶:۴۳٫۷ ۳۶٫۵۰۷ ۵۱٫۴۲۴ ۲۸ ۳٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۱:۰۱:۳۲٫۹ ۳۶٫۴۲۰ ۵۱٫۳۸۳ ۲۸ ۴٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۱۰:۲۰:۴۰٫۰ ۳۶٫۳۷۴ ۵۱٫۴۱۳ ۲۸ ۳٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۹:۲۳:۵۱٫۳ ۳۶٫۴۱ ۵۱٫۳۵ ۲۸ ۴٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۶:۳۴:۱۴٫۰ ۳۶٫۴۳۶ ۵۱٫۴۳۹ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۶:۱۴:۲۰٫۱ ۳۶٫۴۷۵ ۵۱٫۴۱۵ ۲۸ ۳٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۵:۳۴:۵۰٫۵ ۳۶٫۴۴۴ ۵۱٫۴۳۳ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۴:۵۳:۰۴٫۴ ۳۶٫۳۷۰ ۵۱٫۴۲۱ ۲۸ ۳٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۴:۱۲:۳۵٫۶ ۳۶٫۴۱۳ ۵۱٫۷۰۸ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۳:۵۴:۲۷٫۸ ۳۶٫۴۷۷ ۵۱٫۴۰۷ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۳:۳۵:۲۳٫۶ ۳۶٫۴۱۵ ۵۱٫۷۴۶ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۱:۵۷:۵۸٫۰ ۳۶٫۳۶۸ ۵۱٫۳۷۷ ۲۸ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۱:۰۹:۵۷٫۴ ۳۶٫۵۱۰ ۵۱٫۳۹۷ ۹ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۹ ۰۰:۲۵:۴۸٫۱ ۳۶٫۳۶۰ ۵۱٫۴۳۲ ۲۸ ۳٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۳:۵۳:۵۷٫۳ ۳۶٫۳۸۹ ۵۱٫۷۰۵ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۳:۰۷:۲۷٫۷ ۳۶٫۳۹۱ ۵۱٫۴۰۴ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۲:۵۰:۳۷٫۷ ۳۶٫۴۳۹ ۵۱٫۳۸۳ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۲:۳۲:۳۴٫۹ ۳۶٫۳۶۶ ۵۱٫۳۸۶ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۱:۳۱:۲۵٫۶ ۳۶٫۴۱۳ ۵۱٫۶۷۶ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۱:۲۴:۴۷٫۵ ۳۶٫۴۴۴ ۵۱٫۷۳۱ ۱۵ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۱:۲۲:۴۸٫۵ ۳۶٫۳۷۲ ۵۱٫۴۲۶ ۲۸ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۱:۰۳:۳۵٫۲ ۳۶٫۳۲۳ ۵۱٫۴۳۹ ۲۸ ۳٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۴۹:۲۵٫۹ ۳۶٫۴۵۱ ۵۱٫۳۷۹ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۳۲:۵۷٫۳ ۳۶٫۴۶۰ ۵۱٫۴۲۱ ۲۸ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۳۱:۲۰٫۸ ۳۶٫۴۱۹ ۵۱٫۴۰۶ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۲۵:۳۱٫۵ ۳۶٫۱۷۸ ۵۱٫۴۷۶ ۲۸ ۳٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۱۶:۵۵٫۶ ۳۶٫۵۱۹ ۵۱٫۳۶۵ ۲۸ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۱۴:۲۹٫۱ ۳۶٫۴۳۴ ۵۱٫۶۷۶ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۰۹:۱۸٫۱ ۳۶٫۴۱۱ ۵۱٫۳۷۳ ۲۸ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۲۰:۰۷:۲۶٫۳ ۳۶٫۴۰۵ ۵۱٫۳۸۹ ۲۸ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۹:۴۷:۰۵٫۶ ۳۶٫۳۶۸ ۵۱٫۴۴۸ ۲۸ ۴٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۵۴:۵۰٫۵ ۳۶٫۲۸۰ ۵۱٫۵۴۰ ۱۵ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۴۶:۳۶٫۶ ۳۶٫۲۷۴ ۵۱٫۵۳۰ ۱۵ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۴۳:۳۸٫۹ ۳۶٫۲۸۴ ۵۱٫۵۸۰ ۱۵ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۳۳:۱۳٫۲ ۳۶٫۳۶۴ ۵۱٫۵۹۵ ۱۵ ۲٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۲۵:۰۴٫۹ ۳۶٫۳۹۶ ۵۱٫۵۶۹ ۳۳ ۳٫۱ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۸:۱۰:۱۹٫۷ ۳۶٫۳۶۴ ۵۱٫۵۹۳ ۱۵ ۲٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۷:۵۱:۲۱٫۵ ۳۶٫۲۷۵ ۵۱٫۳۸۸ ۱۵ ۳٫۲ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۷:۳۴:۵۱٫۳ ۳۶٫۴۸۵ ۵۱٫۳۶۱ ۲۲ ۳٫۳ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۷:۱۷:۲۶٫۶ ۳۶٫۴۱۳ ۵۱٫۵۵۱ ۲۳ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۶:۴۵:۲۱٫۵ ۳۶٫۲۶۰ ۵۱٫۴۶۰ ۲۸ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۶:۳۷:۵۱٫۴ ۳۶٫۳۶۲ ۵۱٫۵۶۰ ۳۵ ۲٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۵:۰۵٫۰ ۳۶٫۴۵۵ ۵۱٫۴۹۴ ۲۸ ۲٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۵:۳۰:۲۶٫۰ ۳۶٫۴۰۳ ۵۱٫۷۳۱ ۹ ۱٫۷ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۵:۲۰:۴۹٫۸ ۳۶٫۳۹۲ ۵۱٫۵۳۱ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۹:۰۹٫۲ ۳۶٫۴۹۱ ۵۱٫۸۲۵ ۲۸ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۵:۰۱:۱۸٫۳ ۳۶٫۴۵۸ ۵۱٫۵۸۸ ۲۶ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۴:۴۹:۵۳٫۷ ۳۶٫۳۷۰ ۵۱٫۶۱۱ ۱۵ ۲٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۴:۴۷:۵۱٫۳ ۳۶٫۴۹۳ ۵۱٫۳۷۳ ۱۰ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۴:۳۸:۲۹٫۷ ۳۶٫۴۰۸ ۵۱٫۶۷۳ ۱۵ ۲٫۵ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۴:۲۸:۲۷٫۷ ۳۶٫۳۷۲ ۵۱٫۷۰۶ ۲۸ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۴:۲۰:۲۲٫۷ ۳۶٫۴۴۷ ۵۱٫۷۳۱ ۲۰ ۲٫۸ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۳۵:۵۶٫۰ ۳۶٫۳۹۷ ۵۱٫۶۱۳ ۲۸ ۴٫۴ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۲۸:۴۳٫۵ ۳۶٫۳۳۰ ۵۱٫۶۱۱ ۱۵ ۳٫۰ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۲۶:۲۸٫۸ ۳۶٫۴۰۶ ۵۱٫۷۸۱ ۱۵ ۲٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۱۵:۰۷٫۴ ۳۶٫۴۴۷ ۵۱٫۵۹۲ ۳۷ ۴٫۶ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۳:۰۷:۱۱٫۲ ۳۶٫۳۳۹ ۵۱٫۶۷۰ ۲۸ ۳٫۹ BALADEH
۲۰۰۴/۰۵/۲۸ ۱۲:۳۸:۴۶٫۱ ۳۶٫۳۷۱ ۵۱٫۶۴۳ ۲۸ ۶٫۳ BALADEH

رکوردهای زلزله اصلی

e045tc38

Baladeh