رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله (گرایش ژئوتکنیک ) دوره پنجم سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱