jeld

پژوهشنامه پاییز و زمستان ۸۸

مطالعه تحلیلی اثر تقویت در رفتار دیوار برشی فولادی بازشودار
سمیه حرآبادی فراهانی، فریبرز ناطقی الهی و مصطفی برقی

در دهه‌های اخیر، سیستم دیوار برشی فولادی به عنوان یکی از سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد توجه محققیـن قـرار گـرفته است. نیـازهای معماری و ملاحظات غیرسازه‌ای نظیر عبـور سیستم‌های تأسیساتی از جمله عوامل ایجاد بازشو در دیوارهای برشی فولادی می-باشند. در این تحقیق، به منظور بهبود رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشودار بـه بـررسـی تقـویت این سیستم پرداخته شده است. به این منظور دیوار برشی فولادی بازشودار در دو حالت تقـویت با سخت‌کننده عمودی- افقی و تقویت با سخت‌کننده قطـری مورد مطالعه و تحلیل غیرخطی با برنامه Ansys قرار گرفته- است. مدل اجزاء محدود مشابه نمونه آزمایش شده توسط دکتر ناطقی ایجاد شده است. مطالعه اجزاء محدود مـدل ایجـاد شده، انجـام و رفتار متناظر با منحنی پوش‌آور چرخه هیسترزیس با عملکرد بار- تغییرمکان به دست آمده از اجزاء محدود مقایسه شده است. نتایج تحلیـل عـددی اجـزاء محدود نشان می‌دهد، تقویت دیوار برشی فولادی بازشودار باعث افزایش مقاومت به میزان ۵ تا ۱۵ درصـد و افزایش سختی به میـزان ۸ تا ۱۶ درصـد و کاهش کمانش خارج از صفحه سیستم شده که این میزان به نـوع تقویت، نوع و ابعـاد بـازشو بستگی داشته که در این میان‌، سخت‌کننده قطری اثر بیشتری در افزایش ظرفیت بـرشی و سختـی سیستـم داشته و در کنترل تغییرمکانهای خـارج از صفحـه و توزیع تنش در ورق پرکننده دیوار مناسبتر عمل کرده است.

متن کامل

 

پناهگیری مناسب هنگام وقوع زلزله: “نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن” یا “مثلث حیات”
محمدرضا مهدوی­فر، یاسمین استوار ایزدخواه و ویدا حشمتی

در برنامه‌های آمادگی در برابر زلزله، اکثر کشورهای لرزه‌خیز جهان روش “نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن” یا به عبارتی (DCH)Drop, Cover and Hold on را به عنوان توصیه‌ای قابل‌قبول و کارآمد به افراد آموزش می-دهند. این توصیه با هـدف جلوگیـری از عملکـرد نـامناسب در جهت کـاهش آسیبهای جسمی در هنگام وقوع زلزله مطرح می‌شود. اما در دهه گذشته توصیه دیگری تحت عنوان “مثلث حیات” مطرح شده که بر خلاف روش DCH به افراد پیشنهاد می‌شود که در کنار اجسام سنگین پناه بگیرند. در این مقاله سعی شده با توجه به اهمیت موضوع پناهگیری صحیح هنگام وقوع زلزله، هر دو توصیه مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرارگرفته و روش مناسب پناهگیری با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و نحوه ساخت و ساز رایج در کشور ارائه گردد. البته لازم به ذکر است که هر دو روش می‌توانند با توجه به نوع سازه و شدت زلزلـه در شرایط مختلف کاربرد داشته بـاشند. به این منظـور هر دو تـوصیه بـر اساس ملاکهایی از قبیل سادگی انتقال مفاهیم، گستردگی دامنه مخاطبین در هر یک از روشها و احتمال کاهش تلفات و خسارات بررسی شده‌اند. بـر اساس نتایج این مطالعـه مشخص گـردیده است که روش DCH، مـی‌تواند همچنـان بـه عنـوان عملکـرد و پناهگیری مناسب هنگام وقوع زلزله به مردم توصیه ‌گردد.

متن کامل