jeld

تعیین سطح لغزش و حجم روباره توده ریزشی بر اساس اندازهگیریهای ژئوفیزیکی
(مطالعه موردی توده ریزشی مجاور تونل خالنجه)

غلام جوان دولوئی، محمدرضا عباسی،سیدمحمد جعفریان

برای تعیین ضخامت لایه های سطحی در گستره زمین-لغزه روشهای متعددی وجود دارد . در این پژوهش برای بررسی سطح لغزش و همچنین محاسبه حجم سازندهای قابل ریزش از روش های ژئوفیزیکی (ژئوالکتریک و لرزهنگاری شکست مرزی ) استفاده شده است . علت استفاده از روشژئوالکتریک قدرت تفکیک بالای این روش برای شناس ایی لایههای آبدار در گستره لغزش است که موضوعی مهم درتسریع رانش توده های ناپایدار است . هر چند که استفاده از روش لرزهنگاری به خاطر بالا بودن دقت آن در محاسبه ضخامت لایه ها خصوص اً تعیین سطح لغزش متداول می باشد.البته تلفیق نتایج روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک منجر به تحلیل قابل اعتمادتر و واقع بینانهتر پارامتر های زمین شناسی مهندسی می شود. به عنوان نمونه مطالعه موردی برداشتهای ژئوفیزیکی در گستره توده لغزشی مجاور تونل دوم خالنجه از قطعه ۵/ب راهآهن غرب کشور با توانمندی ۲۵ گمانه الکتریکی و ۷ پروفیل لرزه نگاری شکست مرزی ۲۴ ژئوفونی به منظور محاسبه حجم توده ریزشی ناپایدار و تعیین سطح لغزش طراحی و اندازه گیری شده است. برداشتهای الکتریکی به رو ش آرایش متقارن شلومبرژه انجام شده است . درحالیکه برداشت های لرزهنگاری با گیرنده های قائم موج تراکمی به روش لرزهنگاری شکست مرزی با استفاده از چشمه (P)انرژی ترکیبی چکش و مواد ناریه انجام شده است . بر اساس پردازشهای انجام شده بر روی داده ه ای اندازه گیری شده توسط نرم افزارهای مد لسازی، وضعیت لایه بندی و سطح لغزش به صورت سه بعدی به تصویر کشیده شده است .علاوه بر آن پتانسیل لغزش زمین با مشاهدات صحر ایی وبررسی تصاویر ماهواره ای در گستره مورد مطالعه ارزیابی شده است . نتایج این مطالعه حضور یک لایه اش باع از آب رادر محدوه پاشنه لغزش و در فصل مشترک بین سطح لغزش مستحکم با لایه بالا یی آن نشان می دهد. جمع شدن این آبها باعث کاهش میزان چسبندگی لایه های ریزشی و طبیعتاً تسریع در فر آیند رانش زمین را موجب می گردد .بنابراین رانش توده لغزشی جدا شده از محل اصلی خود درآینده نزدیک حتمی است . در این راست ا، اتخاذ تمهیدات لازم برای رانش توده با حجم بیش از سیصد هزار متر مکعب در سمت جنوبی مسیر ریلگذاری ضروری است.

متن کامل

مقایسه روشهای مختلف مدلسازی در پیشبینی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی

عذرا سقاییان ،فریبرز ناطقی الهی

دیوارهای برشی بتنی از رایج ترین سیستم های مقاوم در برابر نیروهای جانبی در ساختمانها هستند. با توجه به اینکه طراحی دیوارهای برشی بتنی در محدوده الاستیک اقتصادی نیست، شبیه سازی پاسخ غیرخطی دیوار برای استفاده از ظرفیت غیرخطی آن مسأله ای مهم است. دقت مدل های تحلیلی موجود یکی از جنبه های شناخته نشده در پیش بینی پاسخ غیرخطی دیوارها می باشد. در این مقاله، سه مدل برای پیش بینی رفتار غیرخطی دیوار استفاده شده است. ابتدا نتایج مدل غیرخطی اجزاء محدود و نتایج آزمایشگاهی برای دیوار با مقیاس یک چهارم مقایسه می شود. بنابراین مدل غیرخطی اجزاء محدود دیوار قادر به پیش بینی پاسخ غیرخطی دیوارهای برشی می باشد. سپس دیوار با ابعاد واقعی مدلسازی شده و نتایج حاصل از سه روش غیرخطی مدلسازی با روش اجزاء محدود مقایسه می شود. نتایج حاصل از سه روش مدلسازی و روش اجزاء محدود با یکدیگر تطبیق دارد.

متن کامل

بررسی میدانی عملکرد خطوط لوله آب و فاضلاب در زلزله ۲۰۰۸ ونچوان چین
مرتضی بسطامی

زلزله سال ۲۰۰۸ ونچوان با بزرگی ۸ در مقیاس ریشتر در استان سیچوان چین، مهیب ترین زلزله سالهای اخیر در کشور پهناور چین بود به طوری که در بیش از نصف چین و کشور ویتنام احساس شد. سه ویژگی عمده این حادثه عبارتند از: بزرگی بالا، تلفات انسانی بالا و حجم بسیار بالای خرابیها و خسارات اقتصادی. گسل مسبب در طول ۲۴۰ کیلومتر ایجاد شکستگی کرد که در روی سطح زمین قابل مشاهده بود. زلزله نه تنها باعث خرابی گسترده ساختمانها و تأسیسات زیر بنایی گردید، بلکه باعث وقوع هزاران زمین لغزه بزرگ و کوچک، ریزش کوه و سنگ، روانگرایی و … نیز شد. شریانهای حیاتی شامل سیستم های حمل و نقل، برق، مخابرات، آب، گاز، تأسیسات هیدرولیکی و تجهیزات این سیستم ها به شدت خسارت دیدند، به نحوی که بنا بر گزارش انجمن مهندسی زلزله چین، این حجم از خسارت در تاریخ آن کشور بی سابقه بوده است. در این مقاله که حاصل بازدید نویسنده از مناطق زلزله زده استان سیچوان است، ابتدا به اختصار به ویژگیهای تکتونیکی و لرزه شناسی این زلزله پرداخته می شود. سپس عملکرد خطوط انتقال تشریح می گردد. در انتها به صورت مختصر به عملکرد مدیریت بحران سیستم های آبرسانی در مناطق زلزله زده پرداخته شده است. از نکات جالب توجه در این زلزله، وارد آمدن خسارات شدید به تأسیسات آبرسانی است که چندی قبل از زلزله ساخته شده بودند. این موضوع بیانگر ضعفهای آیین نامه ای و اجرایی در آن کشور بود و با توجه به مشکلات اجرایی و کیفیت ساخت در ایران، درسهای آموخته شده از این زلزله می تواند برای کشور ما نیز آموزنده باشد.

متن کامل

بررسی مقایسهای ضریب اضافه مقاومت سازههای فولادی دارای مهاربند همگرا
با استاندارد ۲۸۰۰ ایران

محمد واقفی،سعیدرضا محبپور، علی روحانی،

از راهکارهای طراحی مطلوب سازه ها استفاده از ضریب مقاومت افزون سازه می باشد. مقاومت ذخیره ای که بین تراز تسلیم کلی سازه و تراز اولین تسلیم وجود دارد به عنوان مقاومت افزون شناخته می شود. این ضریب در ترکیبات بارگذاری (علی الخصوص بارگذاری جانبی) وارد شده و باعث افزایش بارهای موجود و در نتیجه باعث طراحی بهینه سازه می گردد. اصولاً استفاده از قابلیت باربری سازه پس از جاری شدن اولیه تا گسیخته شدن نهایی (که به این فاصله اصطلاحاً مقاومت افزون گفته می شود) علت اصلی این امر می باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضریب مقاومت افزون سیستم های قاب مهاربندی شده همگرا (هفتی، هشتی و ضربدری)، که استفاده از آنها به منظور مقاوم-سازی سازه ها در برابر زلزله در بسیاری از کشورها از جمله ایران بسیار متداول بوده، به کمک نرم افزار SAP2000ver14 با انجام یک آنالیز استاتیکی غیرخطی پیش رونده به دست آمده و با مقادیر آیین نامه ای این پارامتر مقایسه ای صورت گیرد. بیشتر بودن ضریب مقاومت افزون مدل های با مهاربند ضربدری نسبت به مدل های با مهاربند هفتی و هشتی و یکسان بودن تقریبی نتایج مدل های با مهاربند هفتی و هشتی، تعدادی از نتایج نهایی این مقاله می باشد.

متن کامل

کشور ژاپن در سال ۲۰۱۱ (Tohoku) بررسی زلزله و سونامی منطقه توهوکو
علی خیرالدین،عباس سیوندیپور، سهراب کاشفی،

زلزله بزرگ ژاپن در داخل اقیانوس آرام با بزرگی ۹ ریشتر و حداکثر شتابی معادل ۹۳/۲ برابر شتاب ثقل زمین در منطقه توهوکو خارج از ساحل ژاپن در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ رخ داد. مرکز زلزله در ۱۳۰ کیلومتری ساحل شرقی این منطقه با عمق کانونی ۳۲ کیلومتر قرار داشت. این زلزله سبب ایجاد سونامی بزرگی گردید که تخریب زیادی در این منطقه را همراه داشت. سونامی پدیده ای شامل یک سری امواج بسیار بلند و طولانی با دوره تناوب بزرگ می باشد. این پدیده دارای امواج اقیانوسی بزرگی است که توسط حرکت تصادفی پوسته زمین ایجاد می شود. ارتفاع امواج سونامی حاصل از زلزله ژاپن بیش از ۱۰ متر بود و چند دقیقه پس از زلزله، ۱۰ کیلومتر را در داخل این کشور طی کرد. در این مقاله به بررسی زلزله و سونامی ژاپن و آثار خرابی به وجود آمده ناشی از آن و همچنین ساخت ساختمانهای مقاوم در برابر سونامی پرداخته شده است

متن کامل

ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در ایران از طریق آموزش کودکان به وسیله شبیه سازها
یاسمین استوار ایزدخواه، محمدحسن احمدی

در اکثر سوانح اعم از طبیعی و یا غیر طبیعی کودکان جزء آسیب پذیرترین گروهها هستند و به علت وابستگی آنان به بزرگسالان، عموماً دچار آسیبهای جسمانی و روانی می شوند. اگر چه دیگر اقشار جامعه هم در حوادث گوناگون دچار آسیب می شوند، اما باید توجه داشت که آسیبهای کودکان ممکن است در آینده برای آنها مشکلات عمده ای را ایجاد کند. بنابراین آنان باید به عنوان گروه ویژه مورد بررسی قرار گیرند و سعی شود تمهیداتی فراهم شود تا مشکلاتشان در برخورد با سوانح به حداقل برسد. در این راستا، آموزش کودکان در خصوص آشنایی با پدیده زلزله و مفاهیم مربوط به آن می تواند این گونه آسیبها را تا حد بسیاری کاهش دهد. از این رو، در این مقاله به مروری در رابطه با شبیه سازها در ایران و جهان و نقشی که آنان می توانند در آموزش زلزله به کودکان و ترویج فرهنگ ایمنی در خانواده ها ایفاء کنند، پرداخته می شود و پیشنهادی در رابطه با شبیه سازهایی که بتوانند در آموزش و ایجاد حس زلزله در کودکان مفید باشد، ارائه می گردد.

متن کامل