برنامه زمانی داوطلبان مصاحبه آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۴-۹۳ رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله

توجه: دانشجویان داوطلب می توانند تا تاریخ ۲۴/۳/۹۳ با شماره های ۱۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ تماس حاصل نموده و برای نهار ثبت نام نمایند.