مطالب توسط Fallahakbari

لزوم اجرایی سازی شناسنامه فنی ساختمان با درنظر گرفتن “استاندارد ملی ارزیابی و رتبه بندی کیفیت و ایمنی ساختمان ها

به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک، رییس و جمعی از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی؛ روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۴، ادامه…