مطالب توسط Rakhshandeh

برگزاری هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

هشتمین جلسه کمیته راهبری هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با رویکرد” مدرسه ایمن – ‌جامعه تاب آور” در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۴ با حضور دکتر محمد کاظم جعفری رییس پژوهشگاه ادامه ….