مطالب توسط Rakhshandeh

گزارش زمین‌لرزه چنگوره (آوج) ۸۱/۴/۱

معرفی گسلش سطحی زمینلرزه۸۱/۴/۱ “منطقه آوج ” و بررسی مورفوتکنیکی آن لرزه خیزی منطقه گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عکسهایی ادامه …