مطالب توسط mehdi zare

سالروز زمینلرزه ۱ مهر ۱۳۲۶ دوست آباد با بزرگای ۶/۸ ، جنوب فردوس- خراسان

امروز اول مهر سالروز زمینلرزه دوست آباد در ۱ مهر ۱۳۲۶، ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۷ در جنوب فردوس در استان خراسان است. این زمینلرزه بر اساس گزارش ادامه …