lab_StrongFloor

کف قوی Base Strong

lab_StrongFloor

کف قوی Base Strong

برای انجام آزمایشات و نصب تجهیزات آزمایشگاهی نیاز به زمینی مستحکم و هموار است. پس از مشخص شدن موقیت نصب تجهیزات، ۷ عدد تیر ورق به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر و طول ۱۱ متر در فواصل ۱٫۵ متری بصورت موازی در عرض آزمایشگاه تعبیه گردید و بعد از طراز نمودن آنها یک شبکه آرماتور بین آنها بسته شده و در نهایت بتن‌ریزی صورت گرفته است که سطح آن لیسه‌ایی و ضد سایش می باشد. تیر ورقهای کف قوی در هر ۶۰ سانتیمتر چهار سوراخ با فضای مناسب برای نصب هر نمونه‌ایی آماده است.