مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی زلزله های اخیر ‏ایران و ژاپن ‏