مجموعه مقالات اولین کارگاه ‏تخصصی بررسی راهبردهای کاهش ‏خسارت زمین لغزه در کشور ‏