مدیریت خطرپذیری لرزه ای درسازه ها: نحوه محاسبه خطر پذیری وخسارت