آگهی پذیرش دانشجو (استعداد درخشان) در مقطع دکترا برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری ژئوفیزیک- زلزله شناسی (سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)

آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱