تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶، تاریخ های تسویه حساب و انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله (ژئوتکنیک)

برنامه زمانی مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای سال ۹۵-۹۴ کد رشته محل های سازه: ۳۳۳۷ ، ژئوتکنیک: ۳۳۳۶ ، خطرپذیری: ۳۳۳۵

زمان مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۵-۹۴ ، رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی (شنبه ۹۴/۳/۹)