زمان مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال ۹۵-۹۴ ، رشته ژئوفیزیک- زلزله شناسی (شنبه ۹۴/۳/۹)

فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (شهریور ۸۹)