جدول زمان بندی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری مهندسی عمران – زلزله (سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

آگهی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲

اطلاعیه در خصوص عدم حضور فیزیکی دانشجویان در پژوهشگاه پیرو بخشنامه وزارت علوم

تمدید تاریخ ارسال مدارک برای شرکت در آزمون شفاهی دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹