اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد ۹۹-۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی ۹۷ و قبل از آن

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی سال ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۸-۹۷