آگهی دعوت به مصاحبه داوطلبان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اطلاعیه تغییر تاریخ مصاحبه آزمون دکتری ۹۷ در رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۹۸-۹۷

آگهی ثبت نام نیمسال اول ۹۶-۹۷، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۶

آگهی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری به روش بدون آزمون استعدادهای درخشان