برنامه زمانبندی ششمین دوره آموزشی – تخصصی «روش های نوین تحلیل خطر زمین لرزه »

برنامه زمانبندی اولین دوره آموزشی – تخصصی «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تأکید بر طراحی لرزه‌ای»

اولین دوره تخصصی «طراحی سازه‌های فولادی به روش حالت حدی LRFD با تاکید بر طراحی لرزه ای»

چهارمین دوره آموزشی – تخصصی جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها

هفتمین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین‌نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه‌ها»

سخنرانی علمی با موضوع: اولین آرایه لرزه ای با دهانه بسیار کوچک ایران در سایت آزمایشی شمال شرق تهران

ششمین دوره آموزشی – تخصصی ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری